KSEA Narystės sąlygos

Kibernetinio saugumo asociacijos (toliau – KSEA) nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie domisi kibernetinio saugumo temomis ir pritaria šios asociacijos tikslams, vizijai ir misijai.


Fiziniams asmenims

Fizinis asmuo, norintis tapti KSEA nariu, turi:

Užpildyti KSEA narystės anketą www.ksea.lt/tapti-nariu;
Sulaukti el. laiško dėl narystės pokalbio. Pokalbiai vykdomi e-susitikimo arba telefoninio skambučio metu. Pokalbius dėl narystės inicijuoja KSEA valdybos narys, vadovas arba vadovo paskirtas asmuo. Pokalbiai dėl narystės yra vykdomi ne rečiau nei kartą per mėnesį.
Gauti el.laišką dėl narystės nepatvirtinimo/patvirtinimo. Jei narystė nebuvo patvirtinta, KSEA neprivalo nurodyti priežasčių, kodėl buvo priimtas toks sprendimas.
Gavus patvirtinimą, sumokėti einamųjų metų narystės mokestį, susipažinti ir laikytis etikos kodekso. 

Narystės mokestis fiziniams asmenims

KSEA narystės mokestis kalendoriniams metams - 120 Eur.
Narystės mokestis už einamuosius metus turi būti sumokamas iki einamųjų metų vasario 1 d.. Tapus nariu vėliau nei prasidėjo kalendoriniai metai, mokestis yra perskaičiuojamas atitinkamam laikotarpiui vertinant mėnesiais. Nario mokestis yra nustatomas kalendoriniams metams visuotiniame susirinkime balsavimu. Nario mokestį gali sumokėti ir juridinis asmuo. Pasitraukus iš narių nepasibaigus kalendoriniams metams, nario mokestis nėra grąžinamas.

Fizinis asmuo, tapęs KSEA nariu, visuotiniame narių suvažiavime turi 1 balsą.

Juridiniams asmenims

Juridinis asmuo, norintis tapti KSEA nariu, turi:

Užpildyti KSEA narystės anketą www.ksea.lt/tapti-nariu.
Gauti KSEA valdybos patvirtinimą dėl narystės. Sprendimą dėl narystės KSEA valdyba priima ne rečiau nei kartą per mėnesį. Jei sprendimas dėl narystės yra neigiamas, KSEA neprivalo nurodyti priežasčių, kodėl buvo priimtas toks sprendimas.
Gavus patvirtinimą dėl narystės, sumokėti einamųjų metų narystės mokestį.
 

Narystės mokestis juridiniams asmenims

KSEA narystės mokestis kalendoriniams metams - 720 Eur.
Narystės mokestis už einamuosius metus turi būti sumokamas iki einamųjų metų vasario 1 d.. Tapus nariu vėliau nei prasidėjo kalendoriniai metai, mokestis yra perskaičiuojamas atitinkamam laikotarpiui vertinant mėnesiais. Nario mokestis yra nustatomas kalendoriniams metams visuotiniame narių susirinkime balsavimu. Pasitraukus iš narių nepasibaigus kalendoriniams metams, nario mokestis nėra grąžinamas.

Juridinis asmuo, tapęs KSEA nariu, skiria 2 atstovus. Juridinis narys turi teisę bet kada metų laikotarpyje keisti savo atstovus be papildomų mokesčių. Visuotiniuose suvažiavimuose tik vienas (1) juridinio asmens atstovas turi 1 balsą. Juridinis asmuo turi nurodyti, kuris juridinio asmens atstovas turi pagrindinį atstovavimo balsą. Antrasis juridinio asmens atstovas dalyvauja asociacijos veikloje be balsavimo teisės. Juridinis asmuo turi teisę perleisti balsavimo teisę antrajam savo atstovui, jei pagrindinis atstovas negali dalyvauti visuotiniame narių suvažiavime, iš anksto informavęs KSEA Valdybą raštu. Juridinis KSEA narys gali deleguoti daugiau juridinio asmens atstovų, iš anksto patvirtinus juos pagal fizinio asmens narystės sąlygas ir sumokėjus fizinio asmens narystės mokesčius. Tokie nariai įgauna nario-stebėtojo statusą ir gali dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose, tačiau neturi balsavimo teisės.

Juridiniai asmenys, tapę KSEA nariais, turi teisę atidėti sprendimą dėl nario mokesčio mokėjimo arba suspenduoti narystę ne ilgiau nei metams. Tokie nariai įgauna nario - stebėtojo statusą ir gali dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose, tačiau neturi balsavimo teisės, kol jų statusas nebus pakeistas į tikrojo nario statusą.

Fizinių ir juridinių asmenų, tapusių KSEA nariais, teisės ir pareigos

 1. Nariai turi įsitraukti į KSEA veiklą, dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose, aktyviai teikti pasiūlymus KSEA administracijai.
 2. Nariai privalo laikytis KSEA etikos kodekso, savo veikla nekenkti KSEA.
 3. Kviesti prisijungti naujus narius ir platinti KSEA vardą.
 4. Nariai turi teisę rinkti KSEA valdymo organus pagal įstatuose numatytą tvarką.
 5. Nariai turi teisę savanoriškai prisidėti prie KSEA projektų ir/ar darbo grupių veiklos, taip įgalindami asociacijos strategijos įgyvendinimą̨.
 6. KSEA valdybai ar administracijai pavedus, atstovauti KSEA susitikimuose ir/ar renginiuose, viešuose pranešimuose, konferencijose, interviu, atstovauti KSEA kitose organizacijose.
Fizinių ir juridinių asmenų pašalinimas iš narių

Nariai yra pašalinami iš KSEA narių sąrašo valdybos sprendimu, jei:

 1. Nesilaiko KSEA etikos kodekso reikalavimų;
 2. Kenkia KSEA reputacijai ar išnaudoja KSEA vardą komerciniams tikslams;
 3. Rengia pranešimus ar atstovauja KSEA nesuderinę su KSEA administracija;
 4. Neetiškai elgiasi kitų narių, KSEA partnerių ar KSEA administracijos atžvilgiu;
 5. Vėluoja mokėti nario mokestį ilgiau nei 60 dienų;
 6. Kitais atvejais, kai pažeidžiami LR įstatymai.