KSEA narių Etikos ir gerosios praktikos principų kodeksas

Kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos (toliau – KSEA) nariai,
  • siekdami plėtojant bendradarbiavimą tarp kibernetinio saugumo ekosistemos partnerių prisidėti prie Lietuvos kibernetinio saugumo stiprinimo bei prisidėti diegiant ir palaikant aukštus Lietuvoje taikomo kibernetinio saugumo standartus;
  • stiprindami savitvarką kibernetinio saugumo praktikoje, saugodami profesijos garbę ir prestižą;
  • skatindami kibernetinį saugumą kaip visumą verslo praktikų, kuriančių ir palaikančių pridedamąją vertę ir skatinančių vartotojus, klientus, partnerius ir visuomenę saugaus elgesio skaitmeninėje erdvėje ir kuriančių kibernetinio saugumo ekosistemą plačiąja prasme;
priima šį Lietuvos KSEA narių etikos ir gerosios praktikos principų kodeksą (toliau – Kodeksą) ir įsipareigoja jo laikytis.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. KSEA – tai fizinių ir juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis KSEA narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinių tyrimų uždavinius ir funkcijas. KSEA tikslas nėra pelno siekimas.
1.2. Šis Kodeksas yra pagrįstas KSEA misija ir vertybėmis. Jo tikslas – apibrėžti bendruosius veiklos ir etikos principus, kuriais vadovautųsi KSEA nariai.
1.3. Šis Kodeksas yra priimtas KSEA visuotiniame narių susirinkime laisva valia daugumos balsais ir yra privalomas visiems KSEA nariams be išimčių.
1.4. Šio Kodekso nuostatos KSEA nariams privalomos tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams.
1.5. Visi Lietuvos kibernetinio saugumo praktikai yra kviečiami profesinėje veikloje laikytis šio Kodekso nuostatų.

II. KSEA NARIŲ VERTYBĖS

2.1. KSEA narys profesinėje veikloje vadovaujasi šiomis pamatinėmis vertybėmis:
2.1.1. profesionalumu;
2.1.2. pagarba;
2.1.3. atvirumu ir skaidrumu;
2.1.4. sąžiningumu;
2.1.5. teisingumu ir aiškumu.
2.2. KSEA nariai gerbia žmogų, jo teises ir laisves, visuomenę, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų nurodymų, KSEA įstatų ir šio Kodekso nuostatų.

III. NARYSTĖ KSEA, PROFESINIS SOLIDARUMAS IR GARBINGA KONKURENCIJA

3.1. KSEA narių etiniai įsipareigojimai

3.1.1. KSEA nariai privalo gerbti žmogų, jo teises ir laisves, visuomenę, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis LR Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų,    teismų sprendimų, valstybės bei savivaldybės institucijų bei įstaigų nurodymų, bei šio Kodekso nuostatų.
3.1.2. KSEA nariai įsipareigoja paisyti bendrųjų KSEA interesų ir aktyviai prisidėti prie jos keliamų veiklos tikslų įgyvendinimo.
3.1.3. KSEA nariai įsipareigoja prisiimti dalį atsakomybės už sklandų KSEA darbą ir teigiamo įvaizdžio formavimą bei palaikymą.
3.1.4. KSEA nariai teisės aktų nustatyta tvarka suteikia visuomenei informaciją apie save, savo siūlomas paslaugas bei kitus rinkos dalyvius.
3.1.5. KSEA nariai įsipareigoja užtikrinti savo darbuotojų atitinkamą kompetenciją, jų taktiškumą, paslaugumą, mandagumą, kad būtų išlaikytas geras KSEA vardas bei reputacija visuomenėje.

3.2. Tarpusavio santykiai tarp KSEA narių

3.2.1. Visi KSEA nariai yra lygiateisiai neatsižvelgiant į jų atstovaujamos įmonės dydį, pareigas, disponuojamus išteklius, lytį, rasę, tikėjimą ir kitus diskriminacijos požymius.
3.2.2. KSEA nariai bendraudami tarpusavyje neturi pažeisti etikos normų, kitų teisėtų KSEA narių teisių ir interesų.
3.2.3. KSEA nariai negali skleisti melagingos, negatyvios ir neobjektyvios informacijos apie KSEA ar jos narius, taip menkinant KSEA , save ar jos narius.
3.2.4. KSEA narių tarpusavio santykiai grindžiami sąžiningumu, pagarba, draugiškumu, taktiškumu, mandagumu ir pasitikėjimu. KSEA nariai, prireikus ar kito KSEA nario prašymu, savanoriškai gali padėti vienas kitam profesinėje veikloje, jeigu tai neprieštarauja KSEA nario ar kitų KSEA narių interesams.
3.2.5. Kilus konfliktinėms situacijoms ar susidūrus skirtingiems interesams, KSEA nariai privalo ieškoti abiem pusėms naudingų kompromisinių sprendimų kartu su kitais KSEA nariais.
3.2.6. KSEA nariai yra skatinami apie savo narystę KSEA viešai skelbti profesionaliu ir garbingu būdu.
3.2.7. Viešą nuomonę KSEA vardu gali reikšti valdybos nariai ir kiti asmenys, kuriems tokia teisė suteikta valdybos, direktoriaus ir (ar) KSEA visuotinio susirinkimo sprendimu.
3.2.8. KSEA nariai yra skatinami rengti straipsnius profesinėmis temomis, dalytis įvairia aktualia profesine literatūra, gerąja praktika, tyrimų medžiaga, duomenimis ir teikti juos skelbti KSEA interneto svetainėje ar išplatinti forumuose.
3.2.9. KSEA nariai yra skatinami reikšti motyvuotą asmeninę nuomonę vidiniuose forumuose, diskusijose, susirinkimuose, suvažiavimuose. Asmeninė nuomonė ar vertinimas turi būti pagrįstas, maksimaliai objektyvus, neįžeidžiantis oponento ir nešališkas.
3.2.10. KSEA forumuose ir renginiuose nariams draudžiama vartoti nenorminę leksiką, įžeidinėti ir menkinti kitus narius, svečius, pranešėjus. Šiuos reikalavimus pažeidęs narys įspėjamas, o jeigu jis ir toliau elgiasi netoleruotinai, toks elgesys svarstomas KSEA valdybos ir taikomos poveikio priemonės.
3.2.11. KSEA nariai įsipareigoja laikytis patvirtintų elgesio KSEA interneto forumuose taisyklių. KSEA interneto forumuose draudžiama nario atstovaujamo produkto reklama, nuorodos į kitus puslapius reklaminiais tikslais, išskyrus atvejus, suderintus su KSEA valdyba.
3.2.12. KSEA nariai įsipareigoja kitų KSEA narių kontaktine informacija disponuoti profesionaliai ir garbingai, nenaudoti jos komerciniais tikslais, be nario sutikimo neperduoti trečiosioms šalims.
3.2.13. Jei KSEA narys mano, kad yra pažeidžiami jo kaip nario interesai, jis turi teisę kreiptis į KSEA valdybą ir prašyti patenkinti jo interesus arba ginti savo interesus teisme.
3.2.14. KSEA nariai yra skatinami visada remti šį Kodeksą ir aktyviai propaguoti jo nuostatas.
3.2.15 KSEA nariai ir atstovai KSEA veikloje sužinotą informaciją, kuri pagal teisės aktus, KSEA ar KSEA nario vidaus dokumentus arba pagal savo pobūdį yra konfidenciali, naudoja išimtinai tuo tikslu, kuriuo ji buvo atskleista.

IV. RYŠIAI SU VISUOMENE

4.1. KSEA narių bendravimas su visuomene turi būti grindžiamas teisingumo ir sąžiningumo principais.
4.2. Su visuomenės atstovais KSEA nariai visuomet turi elgtis kvalifikuotai ir paslaugiai, kelti sau aukščiausius profesionalumo reikalavimus, teisės aktų ar vidaus tvarkomųjų dokumentų nustatyta tvarka, laiku ir operatyviai teikti informaciją visuomenei.
4.3. KSEA nariai visus viešus pareiškimus privalo daryti labai atsakingai, aiškiai ir nedviprasmiškai, vengiant nepagrįstos neigiamos įtakos kitų apsaugos verslo rinkos dalyvių veiklai ir jų įvaizdžiui.
4.4. KSEA nariai visada privalo teikti teisingą informaciją ir neplatinti klaidinančios informacijos, užtikrinant teikiamos informacijos tikslumą, pilnumą, patikimumą.

V. ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS

5.1. KSEA nariai privalo laikytis šio Kodekso nuostatų.
5.2. Kaip laikomasi šio Kodekso, prižiūri KSEA valdyba. Bet kuris KSEA narys, pastebėjęs Kodekso pažeidimą, privalo apie jį nedelsiant pranešti el.paštu info@ksea.lt.
5.3. KSEA valdyba turi teisę vertinti KSEA narių atitiktį narystės kriterijams, profesinį elgesį ir taikyti jai priskirtas poveikio priemones.
5.4. Už šio Kodekso pažeidimus gali būti taikomos šios poveikio priemonės:
5.4.1. įspėjimas;
5.4.2. trumpalaikis narystės suspendavimas;
5.4.3. šalinimas iš narių (KSEA valdybos sprendimu);
5.4.4. kitos įstatymuose nustatytos sankcijos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Šį Kodeksą tvirtina, keičia, papildo KSEA valdyba. Pasiūlymus dėl pakeitimų gali teikti visi KSEA nariai el.paštu info@ksea.lt. Pasiūlymai yra svarstomi valdybos posėdyje kas ketvirtį.
6.2. Kodekso naujausia versija yra skelbiama ksea.lt interneto puslapyje.
6.3. Šis kodeksas įsigalioja nuo jo patvirtinimo KSEA valdyboje datos.